Wyposażenie nowego zakładu produkcyjnego firmy REM-BUD Sp. z o.o. uzyskało opinię o innowacyjności na skalę światową w sektorze maszyn do produkcji wyrobów betonowych, ze szczególnym uwzględnieniem kostki brukowej. Klienci firmy REM-BUD Sp. z o.o. otrzymują gotowy produkt, szczególnie kostkę brukową, o najwyższych parametrach jakościowych wykraczających poza wymagania norm polskich i europejskich serii PN-EN.

Technologia TSP

Technologia Ochrony Powierzchni przed Cieczami i Zabrudzeniami TSP
(Total Surface Protection against Liquids and Dirt)

Zastosowana w wybranych kostkach brukowych z linii PRESTIGE, STYLE, INSPIRO.

Większość nawierzchni wchłania wilgoć a wraz z nią ciecze i zabrudzenia. Na powierzchni mogą powstawać przebarwienia i trudne do usunięcia plamy. Nawierzchnie zabezpieczone dzięki technologii TSP wykazują czasowe właściwości odpychania cieczy i zabrudzeń będących efektem normalnego użytkowania. Widoczny jest efekt „perlenia” kropli wody. Dzięki technologii TSP można łatwiej usunąć z nawierzchni zabrudzenia bez trwałej zmiany koloru nawierzchni (zabrudzenia należy usunąć natychmiast po ich powstaniu). Efekty działania technologii TSP są najbardziej widoczne na kostkach brukowych nowych fabrycznie a wraz z upływem wieku nawierzchni efekt odpychania cieczy i zabrudzeń maleje.
Technologia TSP, w wyniku uszczelnienia warstwy wierzchniej (dekoracyjnej) wyrobów betonowych, wpływa korzystnie na ograniczenie wykwitów wapiennych.

Technologia TSP ⸻
Technologia FIP ⸻

Technologia FIP

Impregnacja kostki brukowej na etapie produkcji FIP (Factory Impregnation Process)
Polega na nałożeniu mikroskopijnej grubości warstwy impregnatu do betonu na wyroby natychmiast po wyprodukowaniu.
Najważniejszym CELEM stosowania procesu FIP jest poprawienie właściwości dekoracyjno- użytkowych wyrobów z betonu.
Dla WYBRANYCH produktów impregnacja fabryczna FIP jest realizowana bezpłatnie. Na życzenie naszych klientów impregnacja fabryczna może być zrealizowana odpłatnie w każdym rodzaju wyrobu z betonu będącego w ofercie firmy REM-BUD sp. z o.o.

Impregnacja kostki brukowej betonowej na etapie produkcji (FIP) sprawia, że:

  • kostka brukowa posiadają znacznie ciekawsze walory dekoracyjne niż kostki brukowe nie poddane procesowi impregnacji (intensywne kolory kostki brukowej, lekki połysk kruszywa w kostkach płukanych),
  • impregnat chroni dodatkowo (w pewnym zakresie czasowym) nawierzchnie z kostki brukowej przed niektórymi rodzajami zabrudzeń powstającymi w wyniku normalnergo użytkowania wyrobów z betonu,
  • ułatwione jest czyszczenie nawierzchni,
  • ograniczone w znaczny sposób jest powstawanie zjawiska tzw. wykwitów wapiennych,
  • zwiększona jest odporność warstwy wierzchniej nawierzchni na ścieranie.

Proces impregnacji wyrobów z betonu należy cyklicznie powtarzać- impregnat ulega wypłukaniu w wyniku działania np. warunków atmosferycznych (głownie opadów). Warstwa impregnatu ulega również ścieraniu w wyniku normalnego użytkowania nawierzchni wykonanej z wyrobów betonowych poddanych impregnacji fabrycznej.

Technologia HP+

Proces Dodatkowej Hydrofobizacj i Betonu HP+
(HydroPhobic Plus)

Zastosowany w wybranych kostkach brukowych z linii PRESTIGE, STYLE, INSPIRO.

Dzięki specjalnym dodatkom zastosowanym bezpośrednio w procesie produkcji, wyroby betonowe, głównie kostka brukowa, uzyskują znacząco zredukowaną nasiąkliwość w stosunku do większości produktów dostępnych na rynku oraz bliski zeru parametr tzw. podciągania kapilarnego. Zredukowana nasiąkliwość wyrobów betonowych wpływa na zwiększenie mrozoodporności wyrobów a w efekcie wpływa na zwiększenie trwałości kostki brukowej i innych wyrobów produkowanych z wykorzystaniem procesu HP+.
Przy wykorzystaniu procesu HP+ beton znacznie łatwiej ulega zagęszczeniu, zyskuje jednolitą konsystencję,co z kolei umożliwia uzyskanie równomiernych struktur.
Dzięki procesowi HP+ można również do minimum ograniczyć ilość wykwitów wapiennych, przy zachowaniu pewnej przepuszczalności wyrobów betonowych.

HP + ⸻