Projekty UE

Projekt pt. "E-Technologie w przedsiębiorstwie REM-BUD" jest współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa IV - Społeczeństwo informacyjne, Działanie IV.3 - E-Technologie dla Przedsiębiorstw.

więcej o projekcie