Aktualności

E-Technologie// 26.10.2011

„REM-BUD” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łowiczu, 99-400 Łowicz, Ul. Katarzynów 48, NIP: 8340003645, Regon: 005281920, KRS0000107381 zaprasza do złożenia oferty w ramach projektu pt.
„E- Technologie w przedsiębiorstwie REM-BUD”
współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa IV - Społeczeństwo informacyjne, Działanie IV.3 – E- technologie dla Przedsiębiorstw.

powrót